Dag van de Sociologie

Dag van de Sociologie

25 mei 2023

Op  donderdag 25 mei vindt de 23ste Dag van de Sociologie plaats aan de Universiteit Gent. De Dag wordt georganiseerd door de vakgroep Sociologie in samenwerking met de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vlaamse Vereniging voor Sociologie (VVS). Het programma omvat traditioneel een scala aan thematische sessies, een gezamenlijke lunch en een plenaire sessie met uitreiking van de NSV Master scriptieprijs en de prijs voor Publieke Sociologie. De Dag wordt afgesloten met een receptie. In parallelle thematische sessies krijgen meer dan 150 sociologen uit binnen- en buitenland de kans om hun onderzoek te presenteren aan hun collega’s. 

Alle info vind je terug op deze website! Hieronder vind je alvast onze Call for Panels en Call for Papers!

Call for Panels

Naar jaarlijkse gewoonte is het programma opgebouwd uit een mix van thematische sessies (zie onder). Tot 27 februari willen we de kans bieden om zelf thematische panels voor te stellen. Een volledig panel bestaat uit vier paperpresentaties en een (panel)voorzitter. Panels kunnen ofwel volledig Nederlandstalig, ofwel volledig Engelstalig zijn.

De sessievoorstellen moeten ten laatste op 27 februari 2023 ingediend worden via deze link, let op, deze link is enkel geldig voor sessievoorstellen, gelieve het onderwerp van de e-mail niet aan te passen. Het voorstel moet de volgende informatie bevatten:

  • Titel en abstract (max. 300 woorden) van de sessie (MS Word document)
  • Naam en contactinformatie van de sessievoorzitter
  • Max. 4 papervoorstellen: auteur(s), titel en abstract (max. 300 woorden) met graag een omschrijving van de onderzoeksvragen, het theoretisch kader, methode(n) en (eerste) resultaten

Call for Papers

Iedereen kan een abstract voor een paper indienen (MS Word document, max. 300 woorden) via de knoppen onderaan de pagina. Indien mogelijk, geef een bondige omschrijving van de onderzoeksvragen, theoretisch kader, methoden en (eerste) bevindingen. Klik bij het indienen aan voor welke sessie uw bijdrage bedoeld is. Papers die niet onmiddellijk binnen een sessie passen kunnen worden ingediend voor de ‘open sessie’. Bij het inschrijven geeft u aan of u zal presenteren in het Engels of Nederlands. Meerdere inzendingen per persoon zijn mogelijk. Het indienen van abstracts kan tot en met 27 februari 2023. Na de sluitingsdatum worden de abstracts door de organiserende commissie en de desbetreffende sessievoorzitters beoordeeld. Wanneer uw paper niet in het desgewenste panel past, proberen we u bij een ander geschikt panel te plaatsen. U kan ook zelf aangeven in de e-mail indien het abstract ook bij een andere sessie zou kunnen passen. Hieronder vindt u alvast een overzicht van de vaste thematische sessies.

U wordt uiterlijk begin april op de hoogte gesteld of uw abstract en/of panelvoorstel is geaccepteerd. Alle deelnemers dienen zich vervolgens via 'Inschrijven' te registereren.

Code Vaste sessies Omschrijving
[CULT_LEVEN] Cultuur en levensstijl Cultuursociologie en sociologie van cultuur; cultuurproductie,-distributie en -consumptie, culturele reproductie, sportparticipatie, culturele smaken, …
[ONDERWIJS] Onderwijs Sociale ongelijkheid in onderwijs, onderwijsbeleid, onderwijsloopbanen, overgang onderwijs-arbeidsmarkt, …
[ARB_ORG] Arbeid en organisatie Arbeidsmarkt, tewerkstelling, duurzaamheid in organisaties, personeelsbeleid, loopbanenbeleid …
[SOC_BEL] Sociaal beleid Armoede(beleid), sociale herverdeling, welvaartstaat, welzijnsbeleid, ...
[BURGER] Burgerschap Politieke/maatschappelijke attitudes en participatie, vrijwillig engagement, maatschappelijk vertrouwen, …
[ZORG_GEZ] Zorg en gezondheid Sociale ongelijkheid in fysieke en mentale gezondheid, mantelzorg, gebruik en kwaliteit van gezondheidszorg, …
[GEZ_REL] Gezin en relaties Nieuwe gezinsvormen, gezinsrelaties, dynamieken in gezinnen en relaties, ...
[MIGR_ETNI] Migratie en etnische diversiteit Migratiebewegingen, etnische diversiteit, discriminatie, …
[GENDER] Gender en diversiteit Genderidentiteit, genderongelijkheid, queer studies, LGBTIQ+, seksisme, homofobie, …
[SOC_TH] Sociologische theorieën Sociologisch theoretische insteken, theorie opbouw, kritieken, ...
[METHO] Methodologie Kwalitatieve en kwantitatieve methodologieën, werken met big data, ethische kwesties van onderzoek, onderzoek bij maatschappelijk kwetsbare groepen, …
[BEV_LEV] Bevolking en levensloop Demografische ontwikkelingen (fertiliteit, levensverwachting, …), transities in de levensloop, …
[REL_SPIRI] Religie en spiritualiteit Godsdiensten en levenbeschouwingen, spirituele attitudes en gewoontes, ...
[TOEG_SOCIO] Toegepaste sociologie Sociologische theorie(ën) vertalen naar de praktijk of beleid

Keuze gemaakt? Klik hieronder op de best passende sessie voor jouw abstract. Maak 1 keuze en gelieve het onderwerp van de e-mail niet aan te passen. Dit maakt het voor ons gemakkelijk de deelnemers in te delen in de juiste sessie. Jouw gegevens worden uiteraard geanonimiseerd bij evaluatie.

Arbeid en organisatie
Cultuur en levenstijl
Sociaal beleid
Onderwijs
Burgerschap
Zorg en gezondheid
Gezin en relaties
Migratie en etnische diversiteit
Gender en diversiteit
Sociologische theorieën
Methodologie
Religie en spiritualiteit
Toegepaste sociologie
Bevolking en levensloop
Open sessie

Werkt de link naar je e-mail niet? Stuur dan zelf een mail naar dvds2023@ugent.be met de juiste code van je sessie in het onderwerp. De codes vind je terug in de tabel hierboven, waar alle sessies worden opgesomd.

Via dit tabblad zal je binnenkort kunnen inschrijven. Tot snel!